حقوق

اعتبارات

مفاهیم و تولیدات:.

فروشگاه اینترنتی مدنگار بوسیله گروه مدنگار و متخصین راه اندازی شده و تمام حقوق  و مسایل حقوقی فروشگاه اینترنتی مدنگار محفوظ و قانونی می باشد